ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • วันสหกรณ์นักเรียน
 • ยินดีต้อนรับ1
 • ออมดีมีสุข
 • งานเฉลิมพระเกียรติร.10
 • รวมผลงาน สทส.
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • HeadContact-CTTDO
 • หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ
 • No Gift Policy CTTDO
 • นโยบาย อสส. 2567
 • Banner ITA
 • Banner App Moac

  🗂️ สารสนเทศ สทส.

  วันสหกรณ์แห่งชาติ

  วันสหกรณ์นักเรียน

  สารนายกรัฐมนตรี

  บอร์ด/เอกสารเผยแพร่

  ประกวดโรงเรียน

  Infographic

  วีดิทัศน์หน่วยงาน

  IDP

  KM

  ระบบจองห้องพัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์
  • 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล
  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567
  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567
  • 6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  16 ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ฯ
  05 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
  06 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
  03 รวมบอร์ดนิทรรศการ
  04 เอกสารเผยแพร่
  01 ดาวน์โหลดรูปผู้บริหารและตรากรม
  08 การ์ตูนสหกรณ์
  10 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
  IDP
  DPIS
  18 จดหมายข่าว "สารสหกรณ์"
  21 วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
  09 แนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์
  11 แผนยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
  12 คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
  13 หนังสือศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
  23 การจัดการองค์ความรู้ KM
  14 โครงการ ศพก. (882)
  19 องค์กรคุณธรรม
  17 DCC

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FB CTTDO
  YT CTTDO
  TikTok CTTDO
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

  Copyright All Reseve 2022 Cooperative Technology Transfer and Development Office

  Picture Icons & Symbols จากเว็บไซต์ Pixabay.com, Freepik.com, Flation.com, Canva.com

  BACK TO TOP